Обучение в СУУУС „Свети Иван Рилски” -гр. Търговище

19/08/2021

Обучение в СУУУС „Свети Иван Рилски” -гр. Търговище
Съвременната среда, в която живеем, работим, образоваме и възпитаваме децата, които са доминирани от технологии и информация поставя пред нас, педагозите, предизвикателството за постоянна квалификация със силно практическа насоченост в STEM подходите.
В периода 16.08.2021г.-18.08.2021г. се проведе съвместно обучение между СУУУС „Свети Иван Рилски”-гр. Търговище и СНЦ "Образование и технологии" –гр. Бургас по проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти": Кампания 4, Дейност 1 на тема „ STEM (STEAM) в образованието - работници за ресурси и идеи”.
Обучението протече при изключителна организация под ръководството г-жа Донка Накова- експерт по проект BG05M20P001-2.010-0001 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" към РУО- Търговище, проф.Румяна Папанчева и екипа й от СНЦ "Образование и технологии" –гр. Бургас.
Наситено с образователни методи, ползотворни и приложими в бъдещата ни работа с учениците с увреден слух, обучението формира у нас знания, умения и компетентности за иновативни методи за преподаване, съвременни методи за оценяване на учебните резултати с цел постигане на качествено образование и личностно развитие на учениците.
Творческите моменти бяха изпълнени с емоционалност, креативни идеи и бъдещи планове в работата ни като сурдопедагози.


Полина Тодорова
Директор

Copyright © 2016 - 2024 СУУУС "Свети Иван Рилски", гр. Търговище.